Uslovi putovanja

OPĆI USLOVI PUTOVANJA

Uvodna napomena
Ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između U.D. «SARAJ BOSNA» doo, putnička agencija „ LAMBADA“ Bugojno u daljem tekstu P. AGENCIJA LAMBADA i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman. Obavezni ste ih pročitati te ukoliko ih prihvatate potpisati prilikom prijave i uplate akontacije aranžmana.
1. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira P. AGENCIJA LAMBADA može prijaviti u poslovnici telefonom, faksom, mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, odnosno uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća Ugovor, Plan i program putovanja i Opće uslove putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate).
2. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prevoza, hotelske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i aerodromske takse zračnih luka te troškove stručnog i lokalnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja,a ona je dostupna, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (KM) i stranih valuta P. AGENCIJA LAMBADA može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa, promjena troškova prevoza (goriva, cestarina i sl.), promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. P. AGENCIJA LAMBADA može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 25% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjesto P. AGENCIJA LAMBADA ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 25% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 25%. Objavljene cijene rezultat su ugovora P. AGENCIJA LAMBADA s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.
4. Popusti za djecu i druge pogodnosti
Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa svakog pojedinačnog aranžmana.
5. Putna dokumentacija
Putna dokumentacija podrazumijeva:
a) za aranžman uz vlastiti prevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
b) za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,
c) za aranžman avionom: original voucher, program putovanja i avio kartu (elektronska forma)
6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u P. AGENCIJA LAMBADA programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. P. AGENCIJA LAMBADA ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
7. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.
8. Odustajanje od putovanja
Ukoliko putnik otkaže aranžman P. AGENCIJA LAMBADA od ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 30 dana prije polaska 20% cijene aranžmana a najmanje 40 KM
29 - 22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21 - 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska 100% cijene aranžmana. Ukoliko putnik nije došao, tj. pojavio se na polasku za realiziranje ugovorenog aranžmana, nema pravo na povrat uplaćenog novca i aranžman se naplaćuje u cjelosti. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi ( slučaj visoke sezone npr. Nova godina i sl kada su uslovi storniranja jos rigorozniji ) Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uslove P. AGENCIJA LAMBADA zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, P. AGENCIJA LAMBADA će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.
9. Osiguranje od rizika otkaza
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede...) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.
U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti P. AGENCIJA LAMBADA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 8. Ostali uslovi osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.
10. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inostranstvu
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i zdravstveno osiguranje (PZO). Potpisivanjem ovog Ugovora o putovanju, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravatelja ili kod P. AGENCIJA LAMBADA pri čemu P. AGENCIJA LAMBADA djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pažljivo proučiti uslove osiguranja prije kupovine.
11. Otkaz putovanja od strane P. AGENCIJA LAMBADA ili promjena programa
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, P. AGENCIJA LAMBADA zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. P. AGENCIJA LAMBADA zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.
P. AGENCIJA LAMBADA zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne) prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom saobraćaju. Ukoliko P. AGENCIJA LAMBADA otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.
12. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave te putna agencija nije dužna provjeravati dokumente. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za P. AGENCIJA LAMBADA, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika P. AGENCIJA LAMBADA pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. P. AGENCIJA LAMBADA -in vodič će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, P. AGENCIJA LAMBADA može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.Agencija nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
13. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
14. Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.
15. Prtljaga
Prevoz prtljage avionom je besplatan do kilaže koju određuje avio prevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage u zračnom prevozu. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada lične prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.
16. Reklamacije
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uslovima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika P. AGENCIJA LAMBADA u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan sarađivati s predstavnikom P. AGENCIJA LAMBADA i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, P. AGENCIJA LAMBADA ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom P. AGENCIJA LAMBADA i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik P. AGENCIJA LAMBADA i/ ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takvu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni UP. AGENCIJA LAMBADA i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. P. AGENCIJA LAMBADA će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. P. AGENCIJA LAMBADA može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok P. AGENCIJA LAMBADA ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna oglašavanja i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.
17. Obveze P. AGENCIJE LAMBADA
P. AGENCIJA LAMBADA je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog djelatnika te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu dobrim običajima u turizmu. U.D. doo, putnička P. AGENCIJA LAMBADA je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. P. AGENCIJA LAMBADA sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće P. AGENCIJA LAMBADA će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. P. AGENCIJA LAMBADA nije dužna pružati usluge van ovih Uslova. P. AGENCIJA LAMBADA ne odgovara za eventualne štamparske greške.
18. Obveze putnika
Putnik je dužan brinuti se da lično ispuni uslove predviđene propisima Bosne i Hercegovine i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uslova. Štetu koju je prouzrokovao, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.
19. Zaštita ličnih podataka
Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. P. AGENCIJA LAMBADA se obvezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka. Stranka daje privolu da se njeni lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija P. AGENCIJA LAMBADA Završne odredbe Ovi opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s P. AGENCIJA LAMBADA-om, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji P. AGENCIJA LAMBADA. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.
Završne odredbe
Ovi opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s U.D. doo, putnička agencija „ LAMBADA“ - om, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji U.D. doo, putnička agencija „ LAMBADA“. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja te vrijedi od 29.06.2015.

Login

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.